Ảnh trích từ Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm – Ekip 9X STUDIO thực hiện tại phim trường Long Island

Album cưới/ Prewedding Tâm & Thủy
Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm
Album cưới/ Prewedding Tâm & Thủy
Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm
Album cưới/ Prewedding Tâm & Thủy
Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm
Album cưới/ Prewedding Tâm & Thủy
Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm
Album cưới/ Prewedding Tâm & Thủy
Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm
Album cưới/ Prewedding Tâm & Thủy
Album cưới/ Prewedding Minh & Lâm